Phiếu quà tặng

Họ tên người mua
Địa chỉ
Điện thoại
Mệnh giá
Thông điệp
Loại phiếu quà tặng

(*) Nếu đã đăng ký thành viên thì không cần nhập vào những ô này.

Lưu ý: Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Đối với mệnh giá là khác quý khách phải nhập giá
mua từ 250.000 VNĐ trở lên và giá mua phải chia hết 50.000 VNĐ.