Sản lượng sợi và vải toàn cầu tăng trong quý 1/2014 - tt thời trang mattana

Sản lượng sợi và vải toàn cầu tăng trong quý 1/2014 - tt thời trang mattana

Hotline   01235 779 779

Trong ngành

Sản lượng sợi và vải toàn cầu tăng trong quý 1/2014

Ngày đăng 17/07/2014

Sản lượng sợi toàn cầu đã tăng trong Q1/2014 so với quý cuối của năm 2013 do sản lượng cao hơn tại châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu, mặc dầu có sụt giảm tại Nam Mỹ. So với năm trước thì sản lượng sợi đã tăng mặc dầu mức sản lượng Bắc và Nam Mỹ thấp hơn.

Dự trữ sợi trên thế giới giảm nhẹ so với quý trước do hàng tồn kho thấp hơn ở Nam Mỹ và châu Âu. Dự trữ sợi toàn cầu so với năm trước tăng với mức dự trữ cao hơn tại châu Á và châu Âu, mặc dầu mức dự trữ thấp hơn ở Nam Mỹ. Các đơn hàng sợi tại châu Âu và Brazil tăng trong Q1/2014. So với cùng quý  của năm trước thì đơn hàng sợi thấp hơn ở châu Âu và ở Brazil.

Sản lượng vải toàn cầu giảm trong Q1/2014 do sản lượng vải thấp hơn ở châu Á với việc Nam Mỹ và châu Âu ghi nhận mức sản lượng cao hơn. Sản lượng vải toàn cầu so với cùng kỳ năm trước giảm nhẹ với sản lượng của châu Á giảm và của châu Âu và Nam Mỹ tăng. Dự trữ vải trên toàn thế giới thấp hơn trong Q1/2014 với việc Nam và Bắc Mỹ ghi nhận mức dự trữ thấp hơn  mặc dầu mức dự trữ cao hơn ở châu Á và châu Âu. Trên cơ sở hàng năm thì dự trữ vải giảm do giảm dự trữ tại Nam Mỹ mặc dầu có dự trữ cao hơn ở châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Các đơn hàng vải tăng trong Q1/2014 ở cả châu Âu và Brazil. So với quý đầu của năm trước thì đơn hàng tăng ở châu Âu và Brazil.

Ước tính sản lượng sợi cho Q2/2014 là tích cực ở châu Á và Bắc Mỹ, không thay đổi ở Nam Mỹ nhưng tiêu cực tại châu Âu. Ước tính sản lượng vải cho Q2/2014 là tích cực ở châu Á và châu Âu nhưng không thay đổi ở Nam Mỹ.
Triển vọng cho sản xuất sợi trong Q3/2014 là tích cực ở châu Á và không đổi ở châu Âu. Triển vọng cho sản xuất vải trong Q3/2014 là tích cực ở châu Á và châu Âu.

So với quý cuối cùng năm 2013 thì sản lượng sợi toàn cầu đã tăng 10% trong Q1/2014 do sản lượng cao hơn ở châu Á (+11%), Bắc Mỹ (+3,2%) và châu Âu (+0,5%) mặc dầu sụt giảm ở Nam Mỹ (-8,2%). So với Q1/2013 thì sản lượng sợi toàn cầu đã tăng 3,3% với sản lượng ở châu Á và châu Âu tăng 4% và 3%, trong khi sản lượng giảm ở Nam và Bắc Mỹ (-16,8% và -1,7%).

So với quý trước thì sản lượng vải toàn cầu đã giảm 11,6% trong Q1/2014 do giảm ở châu Á (-14,3%) mặc dầu sản lượng cao hơn ở Nam Mỹ (-11%) và châu Âu (+2,9%). Sản lượng vải so với cùng kỳ năm trước trên toàn thế giới đã giảm nhẹ đi 0,6%, là do giảm ở châu Á (-1,2%), khoản giảm này không thể bù lại bởi sự gia tăng ở châu Âu (4%) và Nam Mỹ (1%).

Sợi tồn kho toàn cầu giảm nhẹ 0,8% trong Q1/2014 do giảm dự trữ ở Nam Mỹ (-8%) và châu Âu (-0,6%) trong khi dự trữ ở châu Á là không đổi. Trên cơ sở hàng năm, dự trữ sợi toàn cầu tăng 11,1% do mức tồn kho cao hơn ở châu Á (14,4%) và châu Âu (6,9%).

Dự trữ vải toàn cầu trong Q1/2014 giảm 1,0%. Tại Nam Mỹ dự trữ vải giảm 4,1% trong khi tại châu Âu và châu Á tăng lần lượt 2% và 0,1%. So với cùng kỳ năm trước thì dự trữ vải toàn cầu đã giảm do dự trữ thấp hơn ở Nam Mỹ (-11,8%) mặc dầu hàng tồn khi cao hơn tại châu Âu (2,2%), Bắc Mỹ (0,9%) và châu Á (0,4%)
Trong Q1/2014 đơn hàng sợi tăng 21,8% ở Brazil và 1% ở châu Âu. So với cùng quý của năm ngoái thì đơn hàng sợi giảm ở châu Âu (-4,2%) và ở Brazil (-0,5%).

Trong Q1/2014 đơn hàng vải tăng ở cả Brazil và châu Âu lần lượt là 6,9% và 5,1%. Trên cơ sở hàng năm thì đơn hàng vải tăng 13,%% ở Brazil và 6,6% ở châu Âu.

Theo www.adsaleata.com

Tổng công ty CP May Nhà Bè